Hypotheken voor gemoedsbezwaarden

Sinds het uitbreken van de crisis nemen de mogelijkheden voor gemoedsbezwaarden om een hypotheek zonder verzekering te krijgen af. Er zijn wel oplossingen, maar de bereidheid vanuit instellingen om mee te denken is minimaal.

Nederland telt ongeveer 12.500 door de rechter erkende gemoedsbezwaarden – mensen die op grond van hun levensbeschouwing tegen het afsluiten van verzekeringen zijn. Voor deze mensen zijn op diverse terreinen oplossingen geregeld. Zo krijgen zij vrijstellingen voor verplichte zorgverzekeringen en autoverzekeringen. Voor bijvoorbeeld de autoverzekering heeft het Waarborgfonds Motorverkeer een oplossing geregeld waarbij je de verzekering afkoopt. Voor het afsluiten van hypotheken zijn er geen officiële oplossingen, al zijn er wel enkele geldverstrekkers bij wie de klant geen overlijdensrisicoverzekering hoeft af te sluiten. Het Waarborgfonds Eigen Woningen(WEW) – bij de consument bekend als Nationale Hypotheek Garantie (NHG) – zou net zoals het Waarborgfonds Motorverkeer hier een rol in kunnen vervullen.

Vrijwel geen enkele gemoedsbezwaarde heeft moeite met NHG, omdat NHG geen verzekering is en dus ook niet de rechten en plichten heeft die bij een verzekering horen. Het waarborgfonds staat, zoals bijvoorbeeld ouders dat kunnen doen, onder bepaalde condities garant voor de hypotheek. Voor een erkend gemoedsbezwaarde is een maximale financiering in combinatie met NHG echter niet mogelijk. Immers: wanneer de hypotheek meer dan 80 procent van de waarde van de woning bedraagt, is een overlijdensrisicoverzekering verplicht.

Begin maart heb ik NHG per brief benaderd of ze willen meedenken over een oplossing. Vrij snel ontving ik een telefonische reactie waarin mij werd meegedeeld dat het fonds maximaal tot 80 procent van de woningwaarde kon waarborgen, waarbij dan de resterende 20 procent tot het eigen risico van de bank zou behoren. Een andere oplossing zou zijn om elk dossier apart te beoordelen. Volgens het fonds konden de spelregels alleen via een politieke oplossing aangepast worden. Schriftelijk wilde NHG deze reactie echter niet bevestigen. Eind maart heb ik opnieuw een brief verstuurd, tot op heden wacht ik nog op een officiële reactie.

Het zou toch een fantastische oplossing zijn wanneer de bank een offerte zou uitbrengen tot 80 procent van de waarde van de woning onder de garanties van NHG – en de overige 20 procent op eigen risico. Het renteverschil tussen mét en zonder NHG kan oplopen tot 1,2 procent. Combineer je deze twee rentes, dan is het gewogen renteverschil maar 0,25 procent. Op deze manier zou er een betaalbare oplossing ontstaan voor gemoedsbezwaarden.

Uiteraard heb ik dit plan bij diverse banken voorgelegd. Helaas was ook hier de bereidheid minimaal. “Het systeem laat het niet toe”, of: “De doelgroep is commercieel te klein”, luidden de reacties. De klant komt sowieso al naar de banken toe, dus is de prikkel erg klein om een mooi, extra product neer te zetten tegen een aantrekkelijke rente. Ik heb laten uitzoeken of banken hun systeem überhaupt aan kunnen passen. In de basis is dat mogelijk, maar banken kunnen zelfstandig beslissen of ze er wel of niet voor kiezen.

Technisch is het dus mogelijk een product te maken voor gemoedsbezwaarden. Helaas is het belang voor de bank minimaal en de bereidwilligheid nihil. Als er geen oplossing komt vanuit de politiek, dan zit er voor gemoedsbezwaarden niets anders op dan het betalen van een fors hogere rente.

André van Luijk – http://www.woonvisie.nl – 010-4426448
Stel uw vraag: andre@woonvisie.nl
André_van_Luijk

Deze blog heeft ook gestaan in het Reformatorische Dagblad en na aanleiding hiervan zijn er Kamervragen gesteld. beantwoording-kamervragen-over-toegang-gemoedsbezwaarden-tot-nhg

Vragen van de leden Dijkgraaf en Bisschop (beiden SGP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst en de minister van Financiën over de toegang van gemoedsbezwaarden tot Nationale Hypotheek Garantie (NHG) (ingezonden 7 juli 2014)

Vraag 1 Bent u bekend met het krantenbericht “Zoektocht naar een hypotheek voor ge-moedsbezwaarden”, waaruit blijkt dat de mogelijkheden voor gemoedsbezwaar-den om een hypotheek zonder verzekering te krijgen afnemen? 1)

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2 Hoe beoordeelt u het feit dat ongeveer 12.500 door de rechter erkende gemoeds-bezwaarden geen toegang hebben tot maximale financiering in combinatie met NHG?

Vraag 3 Is het mogelijk om een NHG te ontvangen als een door de rechter erkende ge-moedsbezwaarde voldoet aan alle eisen die bij een hypotheek met NHG horen, er sprake is van maximale financiering zonder overlijdensrisicoverzekering en de bank aantoonbaar het risico van overlijden draagt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn banken hier dan toe bereid?

Antwoord 2 en 3
Uit informatie die de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoe-ringsorganisatie van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), aan mij heeft ver-strekt, blijkt dat verzoeken van erkende gemoedsbezwaarden niet aan de door mij goedgekeurde regelgeving voor NHG voldoen. Om de risico’s voor het garantie-fonds te beperken en premies betaalbaar te houden voor consumenten is het noodzakelijk dat het WEW werkt met bepaalde standaardvoorwaarden. Het afslui-ten van een overlijdensrisicoverzekering valt onder deze voorwaarden.
Tegelijkertijd heeft het WEW mij laten weten dat NHG verstrekt kan worden in het geval van maximale financiering zonder overlijdensverzekering, mits sprake is van een door de rechter erkende gemoedsbezwaarde die voldoet aan alle overige ei-sen die bij een hypotheek met NHG horen en waarbij de bank aantoonbaar het risico van overlijden draagt. Het is aan de geldverstrekker te beoordelen of zij hiertoe in voorkomende gevallen bereid is.

Vraag 4 Hoe beoordeelt u de suggestie om het mogelijk te maken om 100% van de finan-ciering onder garanties van de NHG te verstrekken en het ontstane risico voor NHG af te dekken met een afkoopbedrag zoals dat ook gebruikelijk is bij het waarborgfonds motorvoertuigen?

Antwoord 4
Het Waarborgfonds Motorverkeer is opgericht vanwege de wettelijke verplichting voor automobilisten om een autoverzekering af te sluiten. Het Waarborgfonds Motorverkeer wordt, juist vanwege de wettelijke verplichting tot het afsluiten van een autoverzekering, gevoed door premiebetalingen van de verzekeraars en een garantie van de overheid. De afdracht vanuit de verzekeraars aan het Waarborgfonds Motorverkeer zit verdisconteerd in de verzekeringspremie van de automobilist.
Bij het kopen van een huis bestaat geen wettelijke verplichting tot het afsluiten van een verzekering. Het is hiernaast een vrije keuze van de geldnemer of men een NHG wil of niet. Voor iedere aanvrager van een hypotheek met NHG geldt dat men moet voldoen aan de regelgeving van de NHG. Het fonds van het WEW wordt gevoed uit premies van particulieren die worden bepaald aan de hand van de risico’s voor het fonds, met het Rijk als achtervang. Het past niet in de aard en de opzet van het WEW om een constructie conform het Waarborgfonds Motorverkeer te ontwikkelen .

Vraag 5 Hoe beoordeelt u de suggestie om het mogelijk te maken om een dossier van een gemoedsbezwaarde afzonderlijk te beoordelen?

Antwoord 5
Het WEW is niet ingericht op het beoordelen van aanvragen van hypotheken met NHG. Deze toets wordt door geldverstrekkers uitgevoerd aan de hand van de ge-standaardiseerde regelgeving van de NHG. Het fonds beoordeelt alleen verliesde-claraties aan de hand van door banken ingediende dossiers.

Vraag 6 Bent u bereid om een oplossing te zoeken voor gemoedsbezwaarden die een maximale hypotheek onder NHG willen afsluiten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6
Het WEW heeft mij laten weten dat indien een bank aantoonbaar het risico van overlijden draagt, het kan instemmen met het verlenen van NHG. Aangezien het fonds gevoed wordt met premieafdrachten van particulieren ligt het niet voor de hand dat het WEW dit risico gaat dragen.

1) http://www.digibron.nl/search/detail/26bbc5479a1f51f135b861a9008a84d3/zoektocht-naar-een-hypotheek-voor-gemoedsbezwaarden/

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/08/20/beantwoording-kamervragen-over-toegang-gemoedsbezwaarden-tot-nhg.html

Over André van Luijk MFP

Opleiding HBO - Bank en Verzekeringswezen / Master of Financial Planner (MFP) / Erkend Financieel Adviseur (EFA) / ondernemer Woonvisie / Belegger
Dit bericht werd geplaatst in Gemoedsbezwaarden, Hypotheek, Overlijdensverzekering, Verzekeren. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s